top of page
silverex logo.png

         door 

Bau-Art-Tec GmbH

Conditie

Algemene voorwaarden met klantinformatie
inhoudsopgave

1. Toepassingsgebied
2. Contractsluiting
3. Herroepingsrecht
4. Prijzen en betalingsvoorwaarden
5. Leverings- en verzendingsvoorwaarden
6. Behoud van titel
7. Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)
8. Aansprakelijkheid
9. Toepasselijk recht
10. Jurisdictie
11. Alternatieve geschillenbeslechting

1) Toepassingsgebied:

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna "AV") van het bedrijf Bau-Art-Tec GmbH (hierna "Verkoper") zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor de levering van goederen die een consument of ondernemer (hierna "Klant") sluit met de Verkoper met betrekking tot de goederen die door de Verkoper in zijn online winkel worden aangeboden. Het opnemen van eigen voorwaarden van de klant wordt hierbij tegengesproken, tenzij iets anders is overeengekomen. De op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende versie van deze algemene voorwaarden is bepalend.
1.2
 Een consument in de zin van deze algemene voorwaarden is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend niet commercieel of zelfstandig zijn. Ondernemer in de zin van deze voorwaarden is een natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2) Contractafsluiting

2.1 De productbeschrijvingen in de onlineshop van de verkoper zijn geen bindende aanbiedingen van de verkoper, maar dienen om de klant in staat te stellen een bindende aanbieding te doen.
2.2
 De klant kan het aanbod indienen via het online bestelformulier dat is geïntegreerd in de online winkel van de verkoper. Na het plaatsen van de geselecteerde goederen in het virtuele winkelwagentje en het doorlopen van het elektronische bestelproces, doet de klant een juridisch bindend contractaanbod met betrekking tot de goederen in het winkelwagentje door op de knop te klikken die het bestelproces beëindigt.
2.3
 De verkoper kan het aanbod van de klant binnen vijf dagen accepteren,                           

  • door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) te sturen, waarbij ontvangst van de orderbevestiging door de klant bepalend is, of

  • door aflevering van de bestelde goederen aan de klant, waarbij de ontvangst van de goederen door de klant bepalend is, of

  • door de klant te vragen om te betalen na het plaatsen van zijn bestelling.                                          

Indien er meerdere van bovenstaande alternatieven zijn, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat een van bovenstaande alternatieven zich het eerst voordoet. De termijn voor aanvaarding van het aanbod gaat in op de dag nadat de klant het aanbod heeft verzonden en eindigt op het einde van de vijfde dag volgend op de verzending van het aanbod. Indien de verkoper het aanbod van de klant niet binnen voornoemde termijn aanvaardt, wordt dit geacht een verwerping van het aanbod te zijn met als gevolg dat de klant niet meer gebonden is aan zijn intentieverklaring.

2.4 Bij het indienen van een aanbieding via het online bestelformulier van de verkoper, wordt de tekst van het contract door de verkoper opgeslagen en in tekstvorm (bijv. e-mail, fax of brief) samen met deze algemene voorwaarden naar de klant gestuurd nadat de bestelling is verzonden . Bovendien wordt de tekst van het contract op de website van de verkoper gearchiveerd en kan de klant via zijn met een wachtwoord beveiligde klantenaccount gratis worden opgeroepen door de relevante inloggegevens in te voeren, op voorwaarde dat de klant een klantaccount heeft aangemaakt in de de online winkel van de verkoper voordat hij zijn bestelling verzendt.
2,5
 Voordat de klant een bindende bestelling plaatst via het online bestelformulier van de verkoper, kan de klant mogelijke invoerfouten identificeren door de informatie op het scherm aandachtig te lezen. De klant kan zijn invoer als onderdeel van het elektronische bestelproces corrigeren met de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties totdat hij op de knop klikt die het bestelproces afsluit.
2.6
 Alleen de Duitse taal is beschikbaar voor het sluiten van het contract.
2.7
 De orderverwerking en het contact vindt meestal plaats via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant moet ervoor zorgen dat het door hem opgegeven e-mailadres voor de verwerking van de bestelling correct is, zodat de e-mails die door de verkoper worden verzonden op dit adres kunnen worden ontvangen. Met name bij het gebruik van SPAM-filters moet de klant ervoor zorgen dat alle e-mails die worden verzonden door de verkoper of door derden die zijn belast met het verwerken van de bestelling, kunnen worden afgeleverd.

3) Herroepingsrecht

3.1 Consumenten hebben in principe recht op een herroepingsrecht. U heeft het recht om deze overeenkomst binnen 14 dagen te herroepen. De herroepingstermijn is 14 dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via ons contactformulier op onze homepage op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te herroepen.
3.2
 Als u dit contract herroept, hebben wij u alle betalingen betaald die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die wordt aangeboden door ons hebben) uiterlijk veertien dagen vanaf de dag waarop wij de goederen hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen. U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract, aan ons retourneren of overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen. We dragen alleen de kosten voor het terugzenden van het product als er een defect in het product is.

tips:

een) Voordat een retour kan plaatsvinden, dient u op onze homepage een retournummer aan te vragen. Afhankelijk van de reden van retournering wordt er vervolgens een retourlabel naar je gemaild. We verzoeken u echter vriendelijk om de goederen niet terug te zenden in het kader van uw herroepingsrecht. Houd er rekening mee dat als je een onnodig dure verzendmethode kiest, je mogelijk recht hebt op betaling van het verschil bij een retourzending per post.
B)
 Wij willen u er tevens op wijzen dat u mogelijk een vergoeding moet betalen voor het retourneren van goederen zonder de originele productverpakking.
C)
 Bij uitzondering bestaat er geen herroepingsrecht voor goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele selectie of bepaling door u beslissend is of die duidelijk op uw persoonlijke behoeften zijn afgestemd.
D)
 Nadat wij de geretourneerde producten hebben ontvangen en gecontroleerd, ontvangt u het aankoopbedrag terug. Kosten voor installatie en verwijdering van de goederen en andere diensten/werken die u ons in verband met de goederen hebt opgedragen, kunnen bij annulering niet worden vergoed.
e)
 Als je ons goederen terugstuurt zonder verdere uitleg, gaan we er vanuit dat je gebruik wilt maken van je wettelijke herroepingsrecht.

4) Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1 Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving van de verkoper, zijn de vermelde prijzen totale prijzen inclusief wettelijke omzetbelasting. Extra bezorg- en verzendkosten worden apart vermeld. De prijzen geldend op de dag van de bestelling zijn bepalend. Indien de prijzen van de door u bestelde producten tussen de bestelling en de levering aan u naar beneden worden gecorrigeerd, zullen wij op verzoek een creditnota ter hoogte van het verschil toekennen voor het prijsverschil dat zich in dit opzicht heeft voorgedaan.
4.2
 Voor leveringen naar landen buiten de Europese Unie kunnen in individuele gevallen extra kosten ontstaan waarvoor de verkoper niet verantwoordelijk is en die voor rekening van de klant komen. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor geldovermakingen door banken (bijvoorbeeld overboekingskosten, wisselkoerskosten) of invoerrechten of belastingen (bijvoorbeeld douanerechten). Dergelijke kosten kunnen ook worden gemaakt in verband met de geldovermaking als de levering niet naar een land buiten de Europese Unie wordt gedaan, maar de klant de betaling doet vanuit een land buiten de Europese Unie.
4.3
 De betalingsoptie(s) worden aan de klant gecommuniceerd in de online shop van de verkoper.
4.4
 Bij betaling met een door PayPal aangeboden betalingsmethode, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna: "PayPal"), onder de geldigheid van PayPal -Gebruiksvoorwaarden, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full of - als de klant geen PayPal-rekening heeft - onderworpen aan de voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-account, zichtbaar onder https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full .

5) Leverings- en verzendvoorwaarden

5.1 De goederen worden geleverd op het door de klant opgegeven afleveradres, tenzij anders overeengekomen. Bij een bestelling via het online bestelformulier van de verkoper is het in het online bestelformulier opgegeven afleveradres bepalend. Zodra de betaling via het betreffende betaalmiddel is ontvangen, worden de goederen direct verzonden.
5.2
 Als het transportbedrijf de verzonden goederen terugstuurt naar de verkoper omdat levering aan de klant niet mogelijk was, draagt de klant de kosten voor de mislukte verzending. Dit geldt niet indien de klant zijn herroepingsrecht effectief uitoefent, indien hij niet verantwoordelijk is voor de omstandigheid die tot de onmogelijkheid van levering heeft geleid of indien hij tijdelijk verhinderd was de aangeboden dienst te aanvaarden, tenzij de verkoper de dienst een redelijk bedrag aankondigde tijd vooraf.
5.3
 Indien de klant handelt als ondernemer, gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de verkochte goederen over op de klant zodra de verkoper het artikel heeft afgeleverd bij de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins verantwoordelijk is voor de uitvoering de verzending. Als de klant als consument optreedt, gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de verkochte goederen pas over wanneer de goederen worden overhandigd aan de klant of een bevoegde ontvanger. In afwijking hiervan gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de verkochte goederen ook over op de klant voor consumenten zodra de verkoper het artikel heeft afgeleverd bij de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de verzending, indien de klant de expediteur, vervoerder of andere persoon of instelling die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de verzending opdracht heeft gegeven en de verkoper deze persoon of instelling niet eerder aan de klant heeft genoemd.
5.4
 De verkoper behoudt zich het recht voor om zich terug te trekken uit het contract in geval van onjuiste of ongepaste levering aan zichzelf. Dit is alleen van toepassing in het geval dat de verkoper niet verantwoordelijk is voor de niet-levering en met de nodige zorgvuldigheid een specifieke afdekkingstransactie heeft afgesloten met de leverancier. De verkoper zal alle redelijke inspanningen leveren om de goederen te verkrijgen. In het geval van onbeschikbaarheid of slechts gedeeltelijke beschikbaarheid van de goederen, wordt de klant onmiddellijk op de hoogte gebracht en wordt de vergoeding onmiddellijk terugbetaald.
5.5
 Afhalen is om logistieke redenen niet mogelijk.

6) Eigendomsvoorbehoud

6.1 Ten opzichte van consumenten behoudt de verkoper zich de eigendom van de geleverde goederen voor totdat de verschuldigde koopprijs volledig is betaald.
6.2
 Met betrekking tot ondernemers behoudt de verkoper zich de eigendom van de geleverde goederen voor totdat alle vorderingen uit een lopende zakelijke relatie volledig zijn afgewikkeld.
6.3
 Indien de klant als ondernemer handelt, heeft hij het recht om de voorbehouden goederen in het kader van de normale bedrijfsvoering door te verkopen. De klant cedeert alle daaruit voortvloeiende vorderingen op derden bij voorbaat aan de verkoper ter hoogte van de respectieve factuurwaarde (inclusief omzetbelasting). Deze overdracht geldt ongeacht of de voorbehouden goederen zonder of na verwerking zijn doorverkocht. De klant blijft ook na de overdracht bevoegd om de vorderingen te innen. De bevoegdheid van de verkoper om de vorderingen zelf te incasseren blijft onaangetast. De verkoper zal de vorderingen echter niet incasseren zolang de klant aan zijn betalingsverplichtingen jegens de verkoper voldoet, niet in gebreke blijft en er geen aanvraag tot opening van een insolventieprocedure is ingediend.

7) Aansprakelijkheid voor gebreken (Garantie)

Indien het gekochte artikel defect is, geldt de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken. Niettegenstaande geldt het volgende:
7.1
 Indien de klant handelt als ondernemer,

 • de verkoper heeft de keuze van het soort aanvullende prestatie;

 • bij nieuwe goederen bedraagt de verjaringstermijn voor gebreken één jaar vanaf de risico-overdracht;

 • bij gebruikte goederen zijn de rechten en vorderingen wegens gebreken principieel uitgesloten;

 • de verjaringstermijn begint niet opnieuw als een vervangende levering wordt gedaan als onderdeel van de aansprakelijkheid voor gebreken.                            

7.2 Indien de klant als consument handelt, bedraagt de verjaringstermijn voor claims voor gebreken aan gebruikte goederen één jaar vanaf de levering van de goederen aan de klant, met de beperking van het volgende lid.
7.3
 De beperkingen van aansprakelijkheid en verkorting van de verjaringstermijn zoals uiteengezet in de bovenstaande paragrafen zijn niet van toepassing

 • voor zaken die zijn gebruikt voor een gebouw in overeenstemming met hun gebruikelijke doel en de gebrekkigheid hebben veroorzaakt,

 • voor schadeclaims en onkostenvergoedingen door de klant, evenals:

 • in het geval dat de verkoper het gebrek op frauduleuze wijze heeft verzwegen.                                                   

7.4 Bovendien geldt voor ondernemers dat de wettelijke verjaringstermijnen voor het verhaalsrecht volgens § 478 BGB onaangetast blijven.
7,5
 Als de klant handelt als handelaar in de zin van § 1 HGB, is hij onderworpen aan de commerciële verplichting om gebreken te onderzoeken en te melden volgens § 377 HGB. Indien de klant de aldaar geregelde meldingsverplichtingen niet nakomt, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd.
7.6
 Indien de klant als consument handelt, wordt hij verzocht om bij de bezorger te klagen over geleverde goederen met duidelijke transportschade en de verkoper hiervan op de hoogte te stellen. Indien de klant zich niet aan de afspraken houdt, heeft dit geen enkele invloed op zijn wettelijke of contractuele aanspraken op gebreken.

8) Aansprakelijkheid

De verkoper is als volgt aansprakelijk jegens de klant voor alle contractuele, quasi-contractuele en wettelijke, inclusief onrechtmatige vorderingen tot schadevergoeding en vergoeding van kosten:
8.1
 De verkoper is volledig aansprakelijk voor elke juridische reden

 • in geval van opzet of grove schuld,

 • in het geval van opzettelijk of onachtzaam letsel aan leven, ledematen of gezondheid,

 • op basis van een garantiebelofte, tenzij ter zake anders is overeengekomen,

 • vanwege dwingende aansprakelijkheid zoals onder de Wet Productaansprakelijkheid.                                                            

8.2 Als de verkoper nalatig een essentiële contractuele verplichting schendt, is de aansprakelijkheid beperkt tot de voorzienbare schade die typisch is voor het contract, tenzij de aansprakelijkheid onbeperkt is in overeenstemming met de bovenstaande paragraaf. Essentiële contractuele verplichtingen zijn verplichtingen die het contract aan de verkoper oplegt naar zijn inhoud om het doel van het contract te bereiken, waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van het contract en op de naleving waarvan de klant regelmatig kan vertrouwen .
8.3
 Overigens is een aansprakelijkheid van de verkoper uitgesloten.
8.4
 De verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de op onze website verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de verkoper, die betrekking hebben op materiële of immateriële schade veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie, zijn in principe uitgesloten, voor zover er geen sprake is van aantoonbare opzet of grove nalatigheid er sprake is van een fout van de verkoper. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder aankondiging vooraf te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief stop te zetten.
8.5
 De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of schade veroorzaakt door overmacht, zoals omgevingsinvloeden, hackeraanvallen, systeemfouten, enz.

9) Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen partijen is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitzondering van het recht op de internationale aankoop van roerende goederen. Voor consumenten geldt deze rechtskeuze slechts voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

10) Jurisdictie:

Indien de klant handelt als handelaar, publiekrechtelijke rechtspersoon of publiekrechtelijk speciaal fonds met statutaire zetel op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, is de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit dit contract de plaats van het bedrijf van de verkoper. Indien de klant zijn statutaire zetel buiten het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland heeft, is de vestigingsplaats van de verkoper de exclusieve plaats van jurisdictie voor alle geschillen die uit dit contract voortvloeien, indien het contract of de vorderingen die uit het contract voortvloeien aan de klant kunnen worden toegerekend. professionele of commerciële activiteit. In de bovenstaande gevallen heeft de verkoper echter steeds het recht om beroep in te stellen op de rechtbank van de maatschappelijke zetel van de klant.

11) Alternatieve geschillenbeslechting

11.1 De EU-commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting via de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr
Dit platform dient als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit online koop- of serviceovereenkomsten waarbij een consument is betrokken.
11.2
 De verkoper is niet verplicht noch bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.

bottom of page